+ 70-408-3100 | info@londonstyle.hu

London Style - Learn & Smile 

Adatkezelési Nyilatkozat

 1. BEVEZETÉS 

A London Style Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11., adószám: 11988540-2-07, a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, jelen jogi  közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.londonstyle.hu weboldalán.
A London Style Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése van jelen nyilatkozatunkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címünkre vagy keressen fel minket a +3670/408-3100 telefonszámon.
A London Style Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő a továbbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

A szolgáltató weboldalainak megnevezése: www.londonstyle.hu
A szolgáltató neve: London Style Kft.
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Adószáma: 11988540-2-07
NAIH nyilvántartási szám: NAIH- 52193/2012.

A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartás céljából rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefonszáma: 3670/408-3100
A Szolgáltató levelezési címe: 8000 Székesfehérvár Budai út 9-11.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Fogalmi meghatározások

2.1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.4. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.5. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.14. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA,  ILLETVE ANNAK JOGCÍME

A London Style Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, nyelvvizsgákról, táborokról, akciókról, induló tanfolyamokról.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA

Az adatkezelés célja:
a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, akciókról, táborokról, illetve nyelvvizsgákról.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
név, telefonszám, e-mail cím, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, a felhasználó számítógépének IP címe, a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás megnevezése), a rendezvényeken résztvevőkről készített hang-, kép- és filmfelvételek és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatok törlésének határideje:

– a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 14 munkanap elteltével, illetve

– a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

– a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Nyilvánosságra hozatal:
– a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Szolgáltató honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során bármilyen felmerülő kérdése, illetve problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

 1. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvétele során adunk felvilágosítást.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak frissítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő által feltüntetett elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy, az ügyész, a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely elengedhetetlenül szükséges a megkeresés céljának megvalósításához.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: az Alba Luna Kft. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 22.
Elérhetőség:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A London Style Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást az ügyfelek részére.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud fordulni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: http://www.naih.hu

10.JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy a London Style Kft. által üzemeltetett www.londonstyle.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat látogatja, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem veszi igénybe a London Style Kft szolgáltatásait. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog a www.londonstyle.hu, www.lightandlearning.huwww.mindfitness.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.

Jelen weboldalon található teljes tartalom, és annak minden része, eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész a London Style Kft. szellemi tulajdonát képezik.
A www.londonstyle.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

Minden jog fenntartva © Copyright London Style Kft., 2018

London Style

Székesfehérváron 1995 óta a második legrégebbi, de talán az egyetlen igazi, beszédcentrikus nyelviskola vagyunk.

Nyitvatartás

 Események kezdete előtt egy órával, illetve telefonos egyeztetés után.

Nyilvántartási szám:

B/2020/009175 n

 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +36-70-408-3100
 

Hol találsz meg minket?

Székesfehérvár belvárosában a Budai út 9-11. III emeletén a Trade Center Üzletházban, volt Viniczai Cukrászda (ma Lionel). Nyomd meg a 317-es kapucsengőt és gyere fel a lifttel a III.emeletre, majd jobbra a folyosó végén találsz minket. Parkolás a Károly János utcában vagy az épület mögötti lakótelepen lehetséges. Fizetős! Mobilparkolás tel.: 06 70/20/30 763 8012